Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – Projekt Journeys

Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
Strateška Partnerstva
Strateško Partnerstvo na področju šolskega izobraževanja
Razpis 2020
Runda 1
Številka sporazuma dotacije: 2020-1-UK01-KA201-079143

Naslov projekta: JOURNEYS (Potovanja – Opolnomočenje preko raziskave kulturne dediščine)

Veliko začetnega dela se je nanašalo na vzpostavitev procesov, protokolov, izdelavo predlog in drugih vidikov projektnega vodenja in izvajanja. Glavne dejavnosti v tem obdobju so bile 1) Načrtovanje in pregled projekta 2) izbira udeležencev projekta 3) Praktične zadeve.

JourneysIzvedli smo:

  • sestanke skupine za usklajevanje projekta preko Zooma;
  • mobilnosti s partnerji;
  • orodja spremljanja in vrednotenja.

Transnacionalna projektna srečanja-TPM ( drugo srečanje ( TPM) je bilo povezano s prvo mobilnostjo/študijskim obiskom. Glavni dnevni red je vključeval: pregled prvega študijskega obiska, komplet orodij, digitalni zemljevid , prošnjo za podaljšanje projekta zaradi omejitev Covida. usposabljanja in učenja (npr. zajemanje informacij za vstop na zemljevid, ustrezne predloge itd.).

Četrto srečanje TPM v Londonu je bilo povezano s kratkotrajnimi študijskimi mobilnostmi, Multiplikatorskim dogodkom, razvojem digitalne aplikacije itd.

Intelektualni rezultat je bil v obliki Toolkita, nabora orodij, z uporabo raziskav etnografskega tipa za odkrivanje artefaktov, prostorov, krajev in zgodb, ki hranijo izkušnje evropske in neevropske diaspore, migracije, preselitve in integracije. Njegov namen je obravnavati naloge vključujočega izobraževanja in usposabljanja mladih, izobraževanja mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev pri razvijanju in izmenjavi učinkovitih metod za doseganje marginaliziranih mladih ljudi, beguncev. , prosilcev za azil in migrantov, obenem pa omogočiti profesionalizacijo izobraževalcev, mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev z razvijanjem njihovih kompetenc in pomočjo pri postavljanju standardov kakovosti. Izdelava kompleta orodij, ki bo gostoval na spletu, bo namenjena vsem, ki delajo z mladimi, zlasti tistimi na področju umetnosti, kulture in dediščine neevropskih kultur. Zajela bo tudi primere dobrih praks, pristoppv, in študijslih primerov v zvezi s kulturno dediščino, da se bo lahko uporabljala pri izvajanju dela z mladimi ter mladinskimi vzgojitelji, voditelji in mladinskimi delavci. Uporabljala se bo tudi za obveščanje o razvoju usposabljanja na področju študija turizma. JourneysTa komplet orodij je praktični vodnik za obogatitev metodologij neformalnega učenja in se razvija v podporo okvirom usposabljanja za mladinsko delo s predlaganimi merljivimi učnimi rezultati. Upamo, da bo praktikom, vzgojiteljem, mladinskim delavcem in trenerjem zagotovilo razumevanje uporabe sodobnega učenja in pristopov k izmenjavi znanja, ki podpirajo in izboljšujejo učenje prejemnikov. Podaja kontekst vrednosti evropske in neevropske kulturne dediščine, vključno z diasporskimi skupnostmi, ter prikazuje ustreznost in pomen kulturnih kompetenc v mladinskem delu. Izobraževalce, mladinske delavce in mladinske voditelje, ki bodo sodelovali v tem projektu, bomo spodbujali, da se pridružijo obstoječim nacionalnim in mednarodnim mrežam , ki delujejo kot zagovorniki in ambasadorji projekta za širjenje ključnih ugotovitev in spodbujanje uporabe intelektualnih rezultatov projekta v prihodnje. Britanski Ubele bo gradil na zgodnjih pogovorih s krovnimi mrežnimi organizacijami o tem, kako bi bilo mogoče aktivnosti projekta še razširiti in nadgraditi v prihodnjih strategijah in delovnih programih za kulturno dediščino Evrope in neevropskih skupnosti ter preostalega sveta kot način za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in evropskega okvira za ukrepanje na področju kulturne dediščine. Vsebina priročnika bo omogočila boljše razumevanje neformalnih izobraževalnih procesov in načel dialoga, ki jih je mogoče uporabiti v formalnih in neformalnih oblikah učenja. Okrepil bo zmogljivost, spretnosti in znanje praktikov, vzgojiteljev, mladinskih delavcev in vodij ter povečal razumevanje metod zajemanja osnovnih informacij. Širši evropski vpliv tega projekta se bo meril s povečanjem zavedanja o potrebi po oblikovanju modelov mladinskega dela, ki vključujejo dediščino diaspore v neformalnem izobraževanju. Merilo se bo tudi s povečanjem števila pogovorov o tem ter s povečanjem pripravljenosti za vključitev v raziskovanje potenciala za delavnice, seminarje in druge dejavnosti za raziskovanje ter za aktivno uporabo in promocijo kompleta orodij in drugih proizvedenih virov

JourneysProdukt projekta je tudi Digitalni zemljevid. Globalizacija, koncepti vključevanja in heterogeni diskurzi globalnega severa pogosto pozabljajo na posebnosti migrantskih kultur v Evropi ter na inovativne sisteme in strukture, ki so jih razvile in implementirale v življenje in izkušanje družbene, ekonomske, jezikovne, kulturne in osebne raznolikosti. Ta rezultat je potreben kot introspektivni pristop za identifikacijo pomoči vzgojiteljem in mladinskim delavcem pri razumevanju skupnosti, ki imajo drugačno zgodovino migracije v Evropo. Znanje bo zagotovo okrepilo zmogljivosti izobraževalcev, mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev za zagotavljanje kakovostnega mladinskega dela med mladimi diaspor po vsej Evropi. Njegov cilj je v izmenjavi učinkovitih metod za doseganje marginaliziranih skupnosti, vključno z mladimi, begunci, prosilci za azil in migranti, ter na drugi strani s profesionalizacijo izobraževalcev in mladinskih delavcev, ki uporabljajo neformalno metodologijo in razvijajo svoje kompetence ter pomagajo pri določanju standardov kakovosti za opravljanje dela v zvezi s kulturno dediščino, ki ustreza ciljem trajnostnega razvoja. Prispeval bo tudi k izgradnji samozadostnega sistema, ki bo vključeval kulturne posebnosti neevropske diaspore petih držav. Udeleženci so se naučili in pridobili izkušnje pri snemanju in kartiranju (z uporabo zvočnih digitalnih medijev / orodij za kartiranje) artefaktov, prostorov, krajev in zgodb skupnosti diaspore na petih območjih-indonezijske v Sloveniji, aftokaribske v Veliki Britaniji in na Nizozemskem; afroturške v Turčiji; Romov v Romuniji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem ter v Sloveniji ter drugih neevropskih kultur v teh 5 državah. Zadeva bo nedvomno privedla do prepoznavanja in spoštovanja razlik, sprejemanja skupnih značilnosti in večje vključenosti. Digitalni zemljevid bo mladinskim delavcem pomagal bolje razumeti spreminjajočo se identiteto evropske diaspore in spodbujati evropsko integracijo in občutek pripadnosti. Naše ciljne skupine za ta rezultat so vzgojitelji, mladinski delavci, mladinski voditelji, mladi migranti in begunci, pa tudi lokalni mladi z manj priložnostmi (brezposelni, slabo ekonomsko ozadje, slaba izobrazba), odločevalci na nacionalni in evropski ravni ter vsi ljudje, ki jih kultura in dediščina zanimata. Digitalni zemljevid bo spletno orodje in zato dostopen vsakomur, kjerkoli in kadarkoli, ker bo povezan z mobilno aplikacijo in dostopen preko pametnih telefonov.

JourneysMobilno aplikacijo smo razvili z uporabo nekaterih vsebin z digitalnega zemljevida in je bila takojšen vir, ki ga je mogoče uporabiti na pametnem telefonu za lociranje zanimivih krajev, prostorov in zgodb ter lokacij artefaktov evropskih in neevropskih držav. Zaradi enostavne uporabe se pričakuje njena široka upiraba ter prilagoditev in nadgradnja v morebitnem nadaljnjevanju financiranja projekta . Prispevala bo k izgradnji samozadostnega sistema, ki lahko poveže ljudi z zgodovino in kulturnimi posebnostmi neevropske diaspore 5 držav. Udeleženci so se naučili uporabljati in pridobivati izkušnje pri snemanju in kartiranju (z uporabo zvočnih digitalnih medijev / orodij za kartiranje) artefaktov, prostorov, krajev in zgodb skupnosti diaspore v državah partnericah projekta.

Multiplikacijski dogodek – na ta glavni dogodek smo povabili 150 ljudi, ki je bil namenjen širši skupnosti v Turčiji in ki je vključeval učitelje, študente, mladinske delavce, mladinske voditelje, nevladne organizacije, občine,ter druge osebe z zanimanjem za kulturo in turizem. Poudaril je pomen kulture in dediščine v kontekstu ohranjanja, trajnosti, sodelovanja in partnerstev. Turška univerza je imela precej izkušenj na področju turizma, saj je imela dragocene mreže na tem področju, ki so aktivno spodbujale udeležence, da se udeležijo množičnega dogodka. Projekt je zgradil skupni evropski prostor in pozitivno prispeval k ciljem trajnostnega razvoja 11.4, ki poudarja zahtevo po »okrepitvi prizadevanj za zaščito in varovanje svetovne kulturne in naravne dediščine«, da bo lahko koristila ljudem. Okrepljena prizadevanja pomenijo dodano vrednost varstvenim in varstvenim dejavnostim, večjo zaposlenost pri ohranjanju in promociji kulturne dediščine, k cilju trajnostnega razvoja št.5 ( enakopravnost spolov– saj je znaten odstotek zaposlenih v dejavnostih kulturnega sektorja žensk), SDG 8.9 (do leta 2030 oblikovati in izvajati politike za spodbujanje trajnostnega turizma, ki ustvarja delovna mesta in spodbuja lokalno kulturo in izdelke). SDG 17 (Partnerstvo za cilje – združevanje različnih posameznikov, skupin in držav) ter ciljev Evropskega okvira za ukrepanje na področju kulturne dediščine. Multiplikacijski dogodek je zagotovil platformo za odkrivanje in praznovanje skupnih točk med 5 državami preko raziskovanja kulturne dediščine in omogočil širše sprejemanje izkušnje neevropske diaspore. Multiplikacijski dogodek je bil tudi priložnost za promocijo programov Erasmus in Youth Pass.

JourneysKratkoročna mobilnost je trajala 5 dni in po 2 osebi iz vsake države sta odpotovali na Nizozemsko. Poudarek je bil povezati udeležence iz sodelujoče države in začeti proces razvijanja veščin medgeneracijskih izobraževalcev, moderatorjev, mladinskih delavcev in voditeljev z uporabo raziskovanja metodologij neformalnega poučevanja. Udeleženci so se seznanili s koncepti uporabe številnih dialoških procesov, kot so World Cafe, Open Space in Sankofa, ter raziskovali lokalno območje, se srečevali z mladimi, obiskovali kraje in prostore kulturnozgodovinskega pomena. Na tem obisku so partnerji skupaj razpravljali o strategiji izvajanja lokalnih dejavnosti, ki bodo temeljile na metodah neformalnega izobraževanja. Študijski obisk je bil tudi proces širjenja znanja skupine o turizmu in kulturni dediščini, ki je strokovno področje Turške Univerze v projektu. To je pozitivno vplivalo na celoten projekt ter znanje in intelektualni rezultati so bili koristni za turistične vodnike in potovalne agencije, ki zaposlujejo mlade.

Ta drugi študijski obisk je bil osredotočen na informacije o razvoju digitalnega zemljevida. Udeleženci so bili vzgojitelji, mladinski delavci in mladinski voditelji iz vseh petih držav. Vsi so bili seznanjeni z digitalnim kartiranjem in se seznanili z vrstami stvari, ki jih bodo morali dokumentirati in metodami zapisovanja svojih podatkov.Dodatno je potekala delavnica Turizem in kulturna dediščina. Ubele je bil v celoti odgovoren za izdelavo digitalnega zemljevida. Med študijskim obiskom so bili načrtovani in izvedeni izobraževalno in kulturno primerni ustvarjalni procesi, dejavnosti in vaje. Partnerji so izvedli aktivnosti na lokalni ravni za podporo lokalnemu učenju. Lokalne dejavnosti so nudile znatno dodano vrednost projektu kot celoti.

Trening in študijski obisk v Veliki Britaniji je bil osredotočen na razvoj kompleta orodij in tudi na testiranje mobilne aplikacije. Udeleženci so dobili informacije, potrebne za vsebino kompleta orodij. Vse organizacije so prispevale h končnemu kompletu orodij in testiranju mobilne aplikacije.